วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ระดับภาค 2559

ผลงานดีเด่น   ระดับภาค
สมาชิกองค์การ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ประจำปีการศึกษา 2559
 รางวัลชนะเลิศ
การแข่งทักษะวิชาชีพ  ทักษะการเชื่อม GTAW,SMAW,2G,3G,4G
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
งานการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค  ภาคเหนือ
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

  
 รางวัล  ชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล
ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่ 11
ณ จังหวัดกำแพงเพชร


รางวัล  ชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท ทีมหญิง
ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่ 11
ณ จังหวัดกำแพงเพชร 


 รางวัล เหรียญทอง
ในงาน  การประกวดและแสดงนิรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้รับรางวัล  มาตรฐานระดับเหรียญทอง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ในงานการประชุมทางวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค  ภาคเหนือ
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ระดับชาติ 2559

ผลงานดีเด่น   ระดับชาติ
สมาชิกองค์การ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ประจำปีการศึกษา 2559รางวัลพระราชทาน
ผู้ชนะเลิศ   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับประเทศ
จาก  สมาคมวิทยาศาสตร์  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์


รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในงาน  การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์สมคาวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาหมากล้อม  ประเภททีมหญิง
ในงาน  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  อาชีวะเกมส์  
ระดับชาติ  ครั้งที่ 11  ณ  จังหวัดสงขลา
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะการเชื่อม  GTAW & SMAW ระดับปวช.
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ
ณ จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม